top of page

Общи условия

Общи условия за ползване на електронен магазин SmartCards.tech

Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите общи условия:

1) „Потребител“ на сайта означава всяко лице, което посети сайта https://www.smartcards.tech, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове.

2) „Клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на продукти от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите общи условия.

3) „Търговец“ означава "ПР ИННОВА" EООД, ЕИК 204027363 с адрес на управление в Р. България, с. Червена Вода, ул. Яворов №20 и управител Ива Павлова.

4) „Уебсайт“ означава електронен магазин с уеб адрес https://www.smartcards.tech.

5) „Продукти“ означават NFC визитки, RFID blocking портфейли и други стоки и услуги, които могат да бъдат закупени от електронния магазин на уеб адрес https://www.smartcards.tech/shop. Всеки продукт се обозначава с основните си характеристики и с продажна цена.

6) С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайта се счита, че потребителят приема без ограничения и безусловно настоящите общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите общи условия, потребителят няма право да прави поръчки на продукти от уеб сайта.

7) Настоящите общи условия влизат в сила от 19.10.2018 г. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като публикува своевременно промените на уеб сайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

2. ПРЕДМЕТ НА УЕБСАЙТА

В електронния магазин на уеб адрес https://www.smartcards.tech/shop търговецът предлага различни платени продукти като NFC визитки, RFID blocking портфейли и други стоки и услуги, насочени към технологии и иновации, наричани за краткост „продукти”. Условията за приема на поръчки и осъществяване на доставки на продуктите на сайта са определени по-долу в раздел „3. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ НА САЙТА“.

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ НА САЙТА

Тази точка регламентира реда, по който електронен магазин на уеб адрес https://www.smartcards.tech/shop приема поръчки и осъществява доставки на хранителни добавки и други продукти.

1. Поръчка

Поръчката на продукти от електронния магазин не е обвързана с регистрация на клиента и създаване на клиентски профил.

(1) При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни, необходими за надлежното й изпълнение:

а) за физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и имейл;

б) за юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и имейл.

Предоставените от клиента данни се ползват от страна на търговеца само за нуждите на надлежното изпълнение на поръчката.

(2) Условие за въвеждането на поръчката е клиентът да потвърди съгласието си с настоящите общи условия с натискането на съответния бутон.

(3) Поръчката се счита за завършена с натискането на бутон „Поръчай“.

(4) След въвеждането на поръчката, клиентът получава имейл, с който търговецът потвърждава получаването на поръчката.

2. Приемане на поръчката

(1) Поръчката за покупка се приема от търговеца чрез изпращане на електронно съобщение на имейл адреса на клиента, със съдържание: данни за продукта, продажна цена, избрания от клиента начин на плащане, данните за клиента и адреса за доставка.

(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчания продукт, но не по-късно от 18.00 часа на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.

(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между клиента като купувач и търговеца – като продавач.

(4) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:

а) при недостатъчна наличност на поръчания продукт;

б) в случай че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.

(5) Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от клиент.

(6) В случай че клиентът е заплатил поръчания продукт авансово, при поръчката, то в случай че не приеме поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от изтичането на срока по т. (2) по-горе.

3. Цени и плащане

(1) Всички цени в електронния магазин са в лева и с включен ДДС. Цената за доставката се посочва отделно от цената на продукта.

(2) Потребителят може да извърши плащане на закупените от него продукти по някой от следните начини:

а) чрез наложен платеж – заплащане в брой при доставката;

б) заплащане чрез банков превод. Клиентът с извършване на плащането чрез банков превод заявява съгласието си за авансово плащане на продуктите.

4. Доставка

(1) Доставката се извършва от търговеца лично или чрез куриерски фирми в следните срокове:

а) доставка в рамките на София-град – не по-късно от 18 часа на работния ден, следващ този, в който търговецът е приел поръчката по реда на т. 2 (3).

б) доставка в останалата част от България – не по-късно от три работни дни след деня, в който търговецът е приел поръчката по реда на раздел т. 2 (3).

(2) Доставки извън пределите на Република България зависят от сроковете на куриерската фирма за извършване, с която работи по настоящем онлайн магазинът.

(3) В случай че клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, или адресът му е непълен или неточен или не бъдат създадени съответни условия за доставка след повече от два опита за доставка:

а) в случай че клиентът е заплатил поръчания продукт авансово, при поръчката, продуктът се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като търговецът уведомява клиента на посочения от същия имейл за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай че клиентът не получи продукта и в срока по предходното изречение, търговецът се освобождава от задължението си за доставка. Търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума, намалена с извършените от търговеца разходи по доставката, в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо.

б) в случай че клиентът не е заплатил поръчаната продукта авансово, при поръчката, продуктът незабавно се връща обратно на търговеца, който се освобождава от задължението си за доставка.

(4) Клиентът има право да откаже да получи доставения продукт само в следните хипотези:

а) пратката съдържа продукти, различни по вид и/или количество от поръчаните от клиента;

б) продуктът е повреден при транспортирането му по начин, който пречи на употребата му по предназначение;

в) продуктът е доставен не по вина на клиента след изтичане на сроковете по т. 4 (1).

(5) Клиентът уведомява търговеца за отказа да получи доставения продукт най-късно в деня, следващ деня на отказа.

(6) В случай че клиентът е заплатил поръчания продукт авансово, при поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от уведомлението за основателен отказ.

4. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.

(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

(4) Ако член или част от настоящите общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.

Всички права запазени! „ПР Иннова” ЕООД

bottom of page